Alsike

Alsikeklövern

En sommardag 1742 reste Carl von Linné mellan Uppsala och Stockholm. Vid Alsike gästgivargård hittade han en okänd växt som han gav namnet Alsikeklöver.

Om Alsike

Namnet skrevs 1288 Alseke och kommer från kyrkbyn. Namnet innehåller trädbeteckningen al och seke, ”sankmark” och ger då tolkningen ”den albeväxta sankmarken”.

Alsike är en tätort i Knivsta kommun i Alsike socken. Alsike socken i Uppland ingick i Ärlinghundra härad, ingår sedan 2003 i Knivsta kommun i Uppsala län och motsvarar från 2016 Alsike distrikt. Orten uppstod som ett stationssamhälle vid Alsike station mellan Stockholm och Uppsala.

Den har efter millennieskiftet vuxit kraftigt, då kommunen förlagt merparten av Knivstas nybebyggelse dit. Alsike är beläget vid Ostkustbanan cirka 4 km norr om centralorten Knivsta där närmaste järnvägsstation finns. Det finns dock önskemål om tågstopp även i Alsike.

Till centrala Uppsala är avståndet ca 18-20 km. Orten växer öster om järnvägen, mot motorvägen E4. Söder om Alsike ansluter riksväg 77 från Norrtälje. Avståndet till Arlanda flygplats är knappt 25 km och till Alsike kyrka vid Mälaren (Ekoln) är det cirka 6 km

Fornlämningar

Från järnåldern finns gravfält. Fyra runristningar har påträffats. Vid Flottsund finns ett stort system av ålderdomliga hålvägar