Gravar i Alsike Hage

I Uppland intill Mälaren ligger Alsike socken, som tillhör Ärlinghundra härad och Knivsta kommun.

Den till ytan ca 3500 hektar stora socknen gränsar till fyra socknar; i norr till Danmark, i öster till Lagga och Knivsta, och i söder till Vassunda. Ett starkt skäl till platsens kolonisering är, enligt Björn Ambrosiani, dess fördelaktiga läge intill centralorterna Sigtuna och Uppsala, samt dess placering vid viktiga vattenfarleder såsom Brantshammarsjön, Brantshammar-ån, Kyrkviken i söder samt Ekoln och Fyrisåns nedre lopp i väster (Arne 1934:7, Hellman 1938, Ambrosiani 1957:152).

Kommunikationsmöjligheterna har alltså varit, och är, mycket goda. Alsike socken har uppkallats efter den gamla byn Alsike, som låg belägen väster om Alsike kyrka. Denna by avhystes av Krusenbergs säteri någon gång under 1600-tal, och spår av byn finns där än idag (Moberg, 1999:39).

Alsike socken omnämns för första gången 1288, i samband med att ärkebiskopen Magnus Bosson testamenterat jord till prästbordet Alsike (Bonnier, 1987:174). Ursprunget till ortsnamnet Alsike, och dess betydelse, är omtvistat. Lennart Moberg diskuterar ortnamnet i en artikel från 1999, där han berättar att namnet tidigare har tolkats betyda ’eklunden vid helgedomen’ då ordet ahls är en gotisk benämning på tempel/helgedom. Ny forskning talar dock för att namnet mer sannolikt har att göra med det nordiska ordet seke, som betyder liten vattensamling, eller vattensjuk mark. Al-seke ska i så fall ha inneburit en ’sank plats med [trädslaget] alar’ (Moberg 1999:36ff).

Analys av fyndkontexter och gravkonstruktioner tillhörande gravfältet RAÄ 26 i Alsike socken, Uppland