Eggebyholms gård

Eggebyholms gård är belägen invid en vi av norra Valloxen. Mangården ligger på den öppna lägre delen ned mot sjön och fägården ovanför den gamla landsvägen.

Eggeby by bestod vid mitten av 1600-ta­let av sex gårdar. Två av dessa inla­des av Claes Fredrik Tott omkring 1670 i ett säteri och sedan ytterligare hem­man förvärvats bildades egendomen Egge­byholm. Från 1600-talets senare del härrör sannolikt bottenvåningen i den nuvarande huvudbyggnaden, som har en ålderdomlig planform med genomgående smal förstuga. På 1830-talet tillkom övervåningen samtidigt som huset erhöl. sin nuvarande ljusa s.k. Uppsalapanel. Framför huset står en mindre, timrad bod från 1700-talet och från senare delen av samma århundrade är troligen också fly­gelbyggnaden.

Nere vid vattnet ligger gårdens smedja en stor gråstensbyggnad från slutet av 1700-talet. De faluröda ekonomibygg­naderna med vita snickeridetaljer i gavlarna är uppförda omkring 1900.

Strax norr om gården ligger Lilla Egge­by som tidigare brukats som egen gård och torde ha utgjort det frälsehemman som återstod sedan egendomen Eggebyholm bildats. Av bebyggelsen återstår i dag bostadshuset, en låg, ålderdomlig par­stuga.

 

Källa: Knivstabygden, Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kn, Karin Löfgren 1983