Kvarngården

Knivsta kvarngård eller det s k Kvarntorpet, ligger ca 500 m SO om Knivsta kyrka.

Enligt en karta från 1809 fanns här ”gamla kvarnen med mjölnarens hus och täppor däromkring”. Av de på kartan medtagna husen finns alltjämt ladugården, brygghuset och en bod med källare kvar.

Nuvarande mangårdsbyggnad finns inte med på kartan och är alltså uppförd efter 1809. Portliderlängan, som är från 1700-talet och som rymmer matbod och spannmålsbod, är hitflyttad och uppförd på den plats där ursprungligen en liknande länga funnits.

Vägen in till gården gick i äldre tid genom portlidret.

Kvarnen, som var en vattenkvarn, finns inte längre kvar, men mjölnarens gård lever vidare som samlingslokal för Knivsta hembygdsgille som sedan 1970-talets början äger gården.

Källa: Vägvisare till kulturen i Uppsala län, 1979

Utmed den bäck som förbinder Säbysjön och Knivstaån har det tidigare legat två kvarnar, vilka legat under Knivsta gård.
Vid Nedre kvarn finns kvarnhuset, en trevånig timmerbyggnad troligen från 1800-talets senare del, kvar, medan kvarnen vid Kvarntorp är försvunnen.

Vid  Kvarntorpet finns emellertid den gamla mjölnarbostaden från 1800-talets mitt liksom den timrade ladugården, brygghuset och en källarbod bevarade.

Till gården, som numera ägs av Knivsta hembygdsgille, har enportliderlänga från 1700-talet flyttats och uppförts på platsen för en liknande länga.

Läs mer i källan nedan
Källa: Knivstabygden, Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Uppsala kommun, Karin Löfgren 1983 Upplandsmuseet


Knivsta Hembygdsgille

Knivsta Hembygdsgille har till ändamål att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till nya knivstabor och kommande generationer.

Gillet vill nå detta syfte bl a genom:

  • att befrämja intresset och kunskapen för hembygden och dess historia, fornminnen, natur och miljö.
  • att vårda, bevara och dokumentera byggnader, föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden både i gången tid och nutid.
  • att samarbeta med kommunala organ och kulturinstitutioner samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  • att anordna eller medverka vid information om bygden för att öka kunskapen om dess natur och historia.

Knivsta Hembygdsgille äger Sockenmagasinet, som är Knivstas hembygdsmuseum med bruksföremål från slutet av 1800-talet och framåt, och fastigheten Kvarngården med alla dess hus.

Här ordnas olika aktiviteter av Gillet såsom midsommarfirande, friluftsteater, trädgårdsfest m.m.
Den hyrs också ut till andra föreningar och privatpersoner.

Utflykt till Kvarngården

Gör gärna en utflykt till Kvarngården och bekanta dig med de gamla husen!
På nästan alla hus hittar du en QR-kod och scannar du den finner du information om huset.